O mojej tvorbe

K výstave "Miroslav Bárdi. Maľba 2004 - 2009" kurátorka K.Szmudová napísala:

"Reprezentatívny výber tvorby Miroslava Bárdiho dokumentuje, ako sa autorov umelecký prejav v ostatných rokoch explozívne vyvinul, a súčasne naznačuje, do akých nových dimenzií smeruje.

      Za závažnú súčasť v  kontexte jeho diela treba pokladať rozsiahly cyklus Balady, ktorý sa od roku 2004 postupne rozrastá a nenápadne rozčleňuje do vlastných vnútorných okruhov. Základným impulzom pre ich vznik boli zhudobnené pôvodné  príbehy, teda estetická hudobná forma. Pri jej transformovaní sa preto nezameral na naratívnu zložku a konkretizáciu, ale naopak na atmosféru, fluidum, ktoré vyjadril  vždy špecificky vybranou koloristickou skladbou. V jednotlivých dielach vyzdvihol farebné akordy, ktoré mu ladili  s vnímaním charakteristického zafarbenia zvuku ľudových hudobných nástrojov  alebo zafarbenia hlasu speváka. Figurálne a figuratívne prvky uplatnené vo funkcii symbolu vytvárajú pritom pointu diela a vedú pozornosť k priamemu spojeniu s jeho námetom. Ústredné motívy autor obopína  miestne príslušným prostredím, pričom na jednej strane ho stvárňuje v jednoznačne identifikovateľnej podobe, podľa typu balady však ponecháva na druhej strane  v bližšej neurčitosti pracovať fantáziu, pričom obe tieto tendencie dokáže i organicky prepojiť do významotvorného celku.

      Baladami nadväzuje Miroslav Bárdi na  svoje predchádzajúce i súčasné cykly z oblasti výtvarnej interpretácie hudby. Prejavuje sa ako citlivý, oduševnený poslucháč, a svoju oduševnenosť prenáša na plátno v spontánne vznikajúcich kompozíciách s bohato rozohranou  škálou farebných akordov a širokým rozsahom premenlivého maliarskeho rukopisu. V hľadaní možností transformácie melódie, rytmu, celej štruktúry hudobných skladieb pokračuje autor paralelne so svojou krajinárskou tvorbou a snáď z tejto súvislosti vyplýva, že z niektorých  hudbou inšpirovaných diel sa ozýva v konečnom dôsledku logika komplexnosti v utváraní prírody.

       Umelecká prax v stvárňovaní hudobných inšpirácií mu prináša naspäť ovocie nezvyčajne zrelých farieb naopak v oblasti, ktorej sa venuje systematicky a najviac, v krajinomaľbe. Ide v pravom zmysle slova o plnofarebné, sýte harmónie, ale nielen o ne. Umelec sa obracia stále viac ku svojej emócii, respektíve k vnútornému prežívaniu krajiny. V procese tvorby prechádza jeho pohľad na krajinu po zázname v plenéri  sústredenou prácou v ateliéri, kde je jeho métou dosiahnutie koloristickej a tvarovej vyváženosti výsledného diela. Jeho súčasná paleta sa ako nikdy predtým vyznačuje vysokou žiarivosťou, s následným efektom odvážnych kontrastov. Ako odozva hudobných motívov sa často odzrkadľujú rytmizované štruktúry v členení lesných porastov, rovnako i interakcia a reverzibilita jednotlivých krajinárskych plánov. V období ostatných piatich rokov sa Miroslav Bárdi  venuje dôverne známym scenériám z prostredia Kremnických vrchov, rodného Malohontu, Nízkych i Vysokých Tatier...V zásade sa neodkláňa od zobrazenia skutočných topografických vlastností terénu, jeho čaro však zhodnocuje v symbióze medzi dynamickým, sviežim rukopisom, emotívno-expresívnym koloritom, vzácne harmonickými kompozičnými riešeniami a vlastnou osobnostnou poetikou. Jeho súčasná maliarska tvorba predstavuje významný prínos v línii zameranej na zachytenie a hyperbolizáciu emocionálnych aspektov skutočnosti v jej rôznorodých fenoménoch.

       Ako bonus svojej jubilejnej výstavy predstavuje autor niekoľko lapidárne prostých, čiastočne polychrómovaných drevených sôch vytvarovaných pomocou sekerky a reťazovej píly, ktorými vzdáva poctu práci s drevom ako jednému z pilierov slovenskej ľudovej kultúry."                         

PhDr. Katarína Szmudová